Visie

De samenleving is in de afgelopen decennia complex geworden. De samenleving leeft wereldwijd meer en meer in steden. Voor de stedelijke planning en ontwikkeling ga ik uit van de opvatting dat de stad gezien kan worden als een complex, adaptief en zelf lerend fenomeen. De stedelijke planning betreft het voorbereiden van ingrepen in de stad zoveel mogelijk in samenspraak en samenwerking met stakeholders op verschillende schaalniveaus. Iedere ingreep in de stad wordt voor zover onze kennis reikt, in samenhang gezien met de mogelijke effecten en consequenties op het functioneren van de stad. De planning is immers gericht op het verbeteren en verhogen van maatschappelijke opbrengst van de stad en regio. Vanuit deze visie geef ik advies over de stedelijke planning en ingrepen in de stad en begeleid ik de bijbehorende processen.

De stedelijke planning vergt een denken en handelen, waarbij de attitude is gebaseerd op het vormen van (nieuwe) samenwerkingsverbanden op basis van meer evenwichtig en gelijk partnerschap. Bedrijven, instellingen, overheden en burgers gaan nieuwe allianties aan en burgers organiseren dat meer en meer zelf. Vanuit het perspectief van de stedelijke planning adviseer en begeleid ik bijbehorende vormen van samenwerking.

Randvoorwaardelijk voor de stedelijke en regionale planning zijn de doelen die we aan ons klimaat stellen. In een bredere scope zijn duurzaamheidsdoelen onlosmakelijk verbonden aan stedelijke planning. Ik volg hierbij de New Urban Agenda van de United Nations (2015).