Privacy statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een dienst afneemt van Jelle Rijpma Advies of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 • Ondernemer: Jelle Rijpma
 • Onderneming: Jelle Rijpma Advies
 • Bezoekadres: Kennedyplein 200, 5611 ZT Eindhoven, Nederland
 • E-mail: jellerijpma@jradvies.com
 • Telefoonnummer:  +31 (0) 6 13702906
 • KvK-nummer:  52925595

Jelle Rijpma Advies is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Jelle Rijpma Advies is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Jelle Rijpma Advies is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Jelle Rijpma Advies, waaronder www.jradvies.com.

Jelle Rijpma Advies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De door Jelle Rijpma Advies opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Jelle Rijpma Advies. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Jelle Rijpma Advies om de overeenkomst uit te voeren. Jelle Rijpma Advies gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan.

Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Jelle Rijpma Advies altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Jelle Rijpma Advies worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 1. voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
 2. voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;
 3. voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats e-mailadres en/of telefoonnummer;
 4. voor het versturen van de nieuwsbrieven (indien gewenst): uw naam en e-mailadres;
 5. voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van (als Antwoord 9a “ja” is) de nieuwsbrief of middels (algemeen) een ondubbelzinnige verklaring gericht aan jellerijpma@jradvies.com.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 1. in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij expliciet een langere termijn met u is overeengekomen;
 2. in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplachting van de belastingdienst;
 3. in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: maximaal 90 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
 4. in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;
 5. in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Jelle Rijpma Advies gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Jelle Rijpma Advies, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen maak Jelle Rijpma Advies gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. Het staat Jelle Rijpma Advies vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Jelle Rijpma Advies ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Jelle Rijpma Advies. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Jelle Rijpma Advies. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Jelle Rijpma Advies.

Toestemming statistieken

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.