Opdrachten

Vanuit het speelveld van Urban and Regional Planning is Jelle Rijpma Advies gericht op het verbeteren van de maatschappelijke opbrengst van steden en regio’s door het ontwikkelen van relevante strategieën, ingrepen, initiatieven, werkwijzen en allianties.

Jelle Rijpma heeft een succesvolle carrière. In grote blokken weergegeven:

  • Universiteit van Delft (studie, onderwijs en onderzoek en bestuur),
  • Rijksoverheid (Rijksplanologisch Dienst en Ministerie VROM); regionale stedelijke planningsopgaven, Vijfde Nota over de ruimtelijke ordening van Nederland waaronder de Bestuurlijke agenda Zuid-Nederland (Onder meer Brabantstad als initiatief); Voorbereiding van de besluitvorming weginfrastructuur Zuid-Nederland
  • TNO-Inro en TNO-Bouw (Delft); Opzetten en vormgeven van vernieuwend toegepast wetenschappelijk onderzoek op terrein van integrale stedelijke planning en vernieuwing onderzoek bouwproces
  • DHV (Eindhoven en Amersfoort); ontwikkelen van het marktveld van strategische complexe stedelijke planning
  • Jelle Rijpma Advies (Eindhoven); Strategie en procesbegeleiding complexe ingrepen stedelijke omgeving; Ontwikkelen van innovatie op het terrein van stedelijke planning waaronder nieuwe start-up UniverCities ICT-bedrijf ter ondersteuning van stedelijke planning in combinatie met ISOCARP, een wereldwijde vereniging van stedelijke en regionale planners

Dienstverlening en Werkwijze

  • Advies geven en procesbegeleiding bij complexe vraagstukken van stedelijke en regionale planning en ontwikkeling
  • Innovaties genereren over de ontwikkeling van de stedelijke en regionale samenleving

Selectie uitgevoerde opdrachten Jelle Rijpma

Verkenning Duurzame Energie in de Lithse Polder

Oktober 2017 tot heden. In Opdracht van de Provincie Noord-Brabant, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de gemeente Oss: Het verkennen van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van grootschalige duurzame energie in de Lithse Geffense en Rosmalense polder. Gesprekken met relevante stakeholders, het samenwerken van de gemeenten en provincie via adviesfunctie en project- en procesmanagementfunctie.

Advies en workshop Samenwerking Drenthse steden

maart 2018-mei 2018. In opdracht van de Provincie Drenthe heb ik een werkbijeenkomst voorbereid en geleid op het thema Samenwerking tussen de steden Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen. Na de workshop heb ik een advies gegeven over de volgende stap.

Advies Strategie Eindhoven

Juni 2017- september 2017. In opdracht van de gemeente Eindhoven heb ik een presentatie voorbereid en gegeven voor het managementteam stedelijke ontwikkeling over de toekomst en aanpak van de stedelijke problematiek van Eindhoven.

Advies Duurzame Energie gemeente Zeewolde

2016. In opdracht van de gemeente Zeewolde heb ik een advies voor een strategie opgesteld voor de te maken Energievisie van Zeewolde; Hoe moet je op verschillende niveaus opereren? Van groot Windenergiepark tot lokale energie neutrale ontwikkeling.

Strategische lange termijnvisie Mobiliteit Metropoolregio Eindhoven

februari 2015-augustus 2015. In opdracht van de Metropoolregio Eindhoven het vertalen van bestuurlijke en ambtelijke Triple Helix werkbijeenkomsten en partiële achtergronddocumenten in een lange termijnvisie mobiliteit. 

Kwartiermaken en interim-Lectorschap voor het nieuwe Lectoraat Smart Urban Redesign Hogeschool Heerlen

2014 – 2015. In opdracht van de Hogeschool faculteit Sustainable Built Environment het voorbereiden van een nieuw lectoraat Smart Urban Redesign. Het nieuwe lectoraat is geïnstalleerd.

Verkenning Green City University Hogeschool Heerlen

2015-2016 Verkennen van de mogelijkheden om een interdisciplinaire Green City University op te zetten voor de Hogeschool Heerlen: Het structureel verankeren van interdisciplinaire benaderingen van integrale vraagstukken in het onderwijs en onderzoek.

Strategie en procesbegeleiding ontwikkeling Rijksinfrastructuur weg en spoor gemeente Vught

2011 – 2015. In opdracht van de gemeente Vught. Strategisch adviseur en projectleiding voor de Gemeente Vught ten behoeve van de inpassing van infrastructuur (N65, Spoorlijnen ’s Hertogenbosch – Eindhoven en – Tilburg, A2). Tevens adviseur visieontwikkeling gemeente en haar rol en samenwerking in regionaal verband.

2013 – 2015. In opdracht van de gemeente Vught adviseren en verkennen we welke ruimtelijke projecten de komende jaren in combinatie met de aanleg van infrastructuur door Vught gerealiseerd zouden moeten worden.

2014 – 2015. In opdracht van de gemeente Vught adviseren over een kwaliteitsbeeld voor de spoorzone. Ontwikkelinitiatieven en ingrepen bij de geplande infrastructuur helpen richting te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling en inspireren bij het vormgeven van de Vughtse identiteit en kwaliteit van het dorp.

Advies en visie VITAAL LANDELIJK GEBIED Noordoost Brabant

2011-2012. In opdracht van de regio Noordoost Brabant het opstellen van een visie voor vitaal landelijk gebied en het sparren met de Programmamanager Noordoost Brabant over de toekomstige organisatie en kwartiermaken van Agrifood Capitol. Adviseur programma Vitaal Landelijk Gebied van de regio Noordoost Brabant. Het programma omvat de transitie in de agrarische sector en fysieke investeringsprojecten binnen het toekomstige programma Omgeving en water.

Advies en procesmanagement rol en organisatieverandering Zorgtaken Provincie Gelderland

2010-2011. In opdracht van de provincie Gelderland. Adviseur en procesmanager pilotproject Re-invent Sociale beleidstaken Provincie Gelderland; advies over rol en organisatie Provincie bij het opstellen van een regionale agenda en haar nieuwe taken.

Procesmanagement Maankwartier Heerlen

2009-2010. In opdracht van de samenwerkende partijen. Procesmanager Maankwartier Heerlen. Omvangrijke ontwikkeling van het stationsgebied. Resultaat: getekende overeenkomst door partijen, een geaccordeerde bouwplanning en inzet. Stroomlijnen proces en draagvlak betrokken partijen.